Forretningsbetingelser

Advokat & Co. er et kontorfællesskab mellem Advokat & Co. ApS og selvstændige advokater. Advokat & Co.´s forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave som et af de selvstændige advokatfirmaer påtager sig, med mindre andet aftales skriftligt. Kontorfællesskabet består p.t. af Advokat & Co. ApS, CVR-nr. 39869519, Advokat Frederik Asboe, CVR-nr. 26820138 og Advokat Morten Løw & Co., CVR-nr. 38123742

Advokat & Co.’s forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som Advokat & Co. ApS, Advokat Frederik Asboe eller Advokat Morten Løw & Co. påtager sig, medmindre andet aftales skriftligt. I det følgende omtales Advokat & Co. ApS, Advokat Frederik Asboe og Advokat Morten Løw & Co. under et som Advokat & Co. medmindre andet udtrykkeligt fremgår.

1. Interessekonflikt

Ved modtagelse af en sag fra en klient undersøger Advokat & Co. i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og kontorets egne interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt

2. Indhentelse af identitetsoplysninger

Advokat & Co. er – som alle andre advokatfirmaer – underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Kontoret er derfor i visse situationer forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra nye klienter samt klienter, som ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.

3. Opbevaring af personlige oplysninger

Hos Advokat & Co. indhenter vi personfølsomme oplysninger til brug for udførelse af den konkrete opgave. I den forbindelse er vi underlagt gældende lovgivning på området, herunder EU-forordningen om persondata samt databeskyttelsesloven.

Når vi behandler personoplysninger om klienter og andre parter som led i vores virksomhed, er vi som udgangspunkt at betragte som databehandlere. I særlige situationer, hvor vi kan anses for dataansvarlige indgås særlig aftale med klienten herom.

Typer personoplysninger

Almindelige personoplysninger
Almindelige personoplysninger kan fx være oplysninger om navn, adresse samt yderligere kontaktoplysninger, oplysninger om økonomiske forhold, familiemæssige forhold mv. Karakteren af oplysninger vi indhenter, afhænger af opgavens karakter.

Medmindre vi aftaler andet med vores klient, kan almindelige personoplysninger udveksles med klienten og relevante tredjemænd ved anvendelse af e-mails uden kryptering.

CPR-numre
I en række sammenhænge er vi nødt til at behandle CPR-numre, fx ved handel med fast ejendom, tingslysningsekspeditioner, selskabsstiftelser, øvrige selskabsændringer.

Endvidere er vi i henhold til hvidvaskloven forpligtede til at indhente identitetsoplysninger med CPR-numre for personlige klienter eller selskabsklienters personlige ejere.

Øvrige følsomme oplysninger
Det er i visse sager relevant at behandle følsomme personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, genetiske og biometriske oplysninger, oplysninger om racemæssig/etnisk oprindelse, politisk, religiøst eller filosofisk tilhørsforhold, oplysninger om seksuelle forhold, oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold samt oplysninger om strafbare forhold.

Følsomme oplysninger behandles med særlig fortrolighed og vil ikke blive udvekslet på e-mail, med mindre der anvendes kryptering eller en anden form for sikker kommunikation.

Opbevaring af oplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe din sag verserer og i fem år efter afslutning af sagen. Herefter sletter vi dine personoplysninger, og makulerer eventuelle fysiske dokumenter med personoplysninger. Vi videregiver naturligvis ikke personoplysninger uden dit udtrykkelige samtykke.

Der vil i en række sager være grundlag for at opbevare sagsoplysninger længere, men kun sjældent i mere end 10 år. Visse stamoplysninger gemmes dog uden tidsbegrænsning for at kunne afdække eventuelle interessekonflikter, jf. de advokatetiske regler.

Spørgsmål om personoplysninger

Du kan altid velkommen til at kontakte vores kontor for spørgsmål vedr. personoplysninger, såfremt du ønsker indsigt i, hvilke oplysninger vi opbevarer eller såfremt specifikke oplysninger ønskes slettet.

4. Fortrolighed og forbud mod insiderhandel

Advokat & Co. er underlagt tavshedspligt og alle oplysninger, som modtages fra klienter, behandles med fuld fortrolighed.

Kontoret er omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer.

5. Honorar og betaling

Advokat & Co.’s honorar er som udgangspunkt baseret på, hvor meget tid der er brugt på sagen, men følgende øvrige faktorer kan også have betydning ved honorarfastsættelsen: Opgavens størrelse og kompleksitet, det opnåede resultat, ansvaret forbundet med løsning af opgaven, sagens værdi, og omfanget af påkrævet specialviden.

Kontorets timepriser afhænger af den konkrete opgave og oplyses inden vi påbegynder arbejdet. Kørsel afregnes til halv timesats med tillæg af statens takst for kørsel, der i 2016 udgør 3,63 kr. + moms pr. kørt kilometer.

Alle sager afregnes som udgangspunkt månedsvist og ved sagens afslutning. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato.

Advokat & Co. beder som udgangspunkt altid om indbetaling af depositum til dækning af udlæg og andre omkostninger. Efter omstændighederne beder Advokat & Co. også om forudbetaling af det anslåede honorar, inden opgaven udføres.

Ved forsinket betaling tillægges det udestående beløb 2 % i rente pr. påbegyndt måned.

6. Klientmidler

Klientmidler der betros Advokat Frederik Asboe håndteres i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og indsættes på Advokat Frederik Asboes klientkonto i Nordea, reg. nr. 2446, kontonr. 4388744400.

Klientmidler der betros Advokat Morten Løw & Co. håndteres i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og indsættes på Advokat Morten Løw & Co.’s klientkonto i Nykredit, reg. nr. 8117, kontonr. 4404496.

Advokat & Co. ApS modtager ikke betroede midler.

Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Indeståender på ovenstående klientkonti er omfattet af det generelle loft på 100.000,00 EURO som er fastsat i lov om en indskyder- og investorgarantiordning for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud. Dækningsloftet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter kundens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på hver enkelt advokats samleklientkonto.

Advokater hos Advokat & Co. påtager sig intet ansvar for en klients tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

7. Immaterielle rettigheder

Ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til det arbejde og materiale, som Advokat & Co. frembringer, tilhører som udgangspunkt Advokat & Co., medmindre andet er aftalt med klienten.

8. Ansvar og ansvarsbegrænsning

Advokat & Co. er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler og rådgiver derfor alene om dansk ret. Advokat & Co.’s rådgivning er målrettet til den konkrete opgave og må ikke uden udtrykkeligt samtykke anvendes til andet formål.

Advokat & Co.er et kontorfællesskab mellem selvstændige advokatfirmaer. De enkelte advokatfirmaer hæfter således ikke for hinandens rådgivning. Advokat & Co.’s ansvar pr. opgave er begrænset til kr. 5.000.000. Advokat & Co.’s ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte eller konsekvensøkonomiske tab.

Advokat Frederik Asboe er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet igennem Dahlberg Assurance Agentur A/S, Nyhavn 43B, 1, 1051 København K, telefon: 33 70 44 50, e-mail: agentur@dahlberg.dk hos Loyds London under certifikat nr.: 310-015180 Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Frederik Asboe uanset, hvor advokatvirksomheden udøves med op til 5.000.000 kr. pr. skade, dog maksimum 5.000.000 kr. pr. år.

Advokat Morten Løw & Co. er omfattet af  ansvarsforsikring og garantiordning tegnet igennem Dahlberg Assurance Agentur A/S, Nyhavn 43B, 1, 1051 København K, telefon: 33 70 44 50, e-mail: agentur@dahlberg.dk hos Loyds London under certifikat nr.: 310-0147048. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Morten Løw og Danielle Løw uanset, hvor advokatvirksomheden udøves med op til 5.000.000 kr. pr. skade, dog maksimum 5.000.000 kr. pr. år.

Arbejde udført af Advokat & Co. ApS er ligeledes omfattet af den pågældende advokats ansvarsforsikring, som anført ovenfor.

9. Klager

Eventuelle klager over Advokat & Co.’s salær eller adfærd skal rettes til den ansvarlige advokat. Kan der ikke opnås enighed herved, kan klage indgives til Advokatnævnet. Advokatnævnets kontaktoplysninger er følgende:

Advokatnævnets sekretariat

Kronprinsessegade 28

1306 København K

Telefon 33 96 97 98

E-mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Yderligere informationer om Advokatnævnet og indgivelse af klager findes på Advokatsamfundets hjemmeside her: http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

10. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og Advokat & Co. skal løses efter dansk ret ved de danske domstole

18. september 2018

Advokat & Co.

 

Menu
×