Forretningsbetingelser

Advoco.dk er drevet af Advoco Advokatpartnerselskab under CVR-nr. 40623345. Advoco Advokatpartnerselskab er ejet af advokaterne Morten Løw og Frederik Asboe.

Advoco Advokatpartnerselskabs forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som påtages af Advoco Advokatpartnerselskab eller af advokaterne Morten Løw og Frederik Asboe.

 • Ved modtagelse af en sag fra en klient undersøger Advoco Advokatpartnerselskab i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og kontorets egne interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt

 • Advoco Advokatpartnerselskab er – som alle andre advokatfirmaer – underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Kontoret er derfor i visse situationer forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra nye klienter samt klienter, som ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.

 • Hos Advoco Advokatpartnerselskab indhenter vi personfølsomme oplysninger til brug for udførelse af den konkrete opgave. I den forbindelse er vi underlagt gældende lovgivning på området, herunder EU-forordningen om persondata samt databeskyttelsesloven.

  Når vi behandler personoplysninger om klienter og andre parter som led i vores virksomhed, er vi som udgangspunkt at betragte som databehandlere. I særlige situationer, hvor vi kan anses for dataansvarlige indgås særlig aftale med klienten herom.

  Typer personoplysninger

  Almindelige personoplysninger
  Almindelige personoplysninger kan fx være oplysninger om navn, adresse samt yderligere kontaktoplysninger, oplysninger om økonomiske forhold, familiemæssige forhold mv. Karakteren af oplysninger vi indhenter, afhænger af opgavens karakter.

  Medmindre vi aftaler andet med vores klient, kan almindelige personoplysninger udveksles med klienten og relevante tredjemænd ved anvendelse af e-mails uden kryptering.

  CPR-numre
  I en række sammenhænge er vi nødt til at behandle CPR-numre, fx ved handel med fast ejendom, tingslysningsekspeditioner, selskabsstiftelser, øvrige selskabsændringer.

  Endvidere er vi i henhold til hvidvaskloven forpligtede til at indhente identitetsoplysninger med CPR-numre for personlige klienter eller selskabsklienters personlige ejere.

  Øvrige følsomme oplysninger
  Det er i visse sager relevant at behandle følsomme personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, genetiske og biometriske oplysninger, oplysninger om racemæssig/etnisk oprindelse, politisk, religiøst eller filosofisk tilhørsforhold, oplysninger om seksuelle forhold, oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold samt oplysninger om strafbare forhold.

  Følsomme oplysninger behandles med særlig fortrolighed og vil ikke blive udvekslet på e-mail, med mindre der anvendes kryptering eller en anden form for sikker kommunikation.

  Opbevaring af oplysninger

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe din sag verserer og i fem år efter afslutning af sagen. Herefter sletter vi dine personoplysninger, og makulerer eventuelle fysiske dokumenter med personoplysninger. Vi videregiver naturligvis ikke personoplysninger uden dit udtrykkelige samtykke.

  Der vil i en række sager være grundlag for at opbevare sagsoplysninger længere, men kun sjældent i mere end 10 år. Visse stamoplysninger gemmes dog uden tidsbegrænsning for at kunne afdække eventuelle interessekonflikter, jf. de advokatetiske regler.

  Spørgsmål om personoplysninger

  Du kan altid velkommen til at kontakte vores kontor for spørgsmål vedr. personoplysninger, såfremt du ønsker indsigt i, hvilke oplysninger vi opbevarer eller såfremt specifikke oplysninger ønskes slettet.

 • Advoco Advokatpartnerselskab er underlagt tavshedspligt og alle oplysninger, som modtages fra klienter, behandles med fuld fortrolighed.

  Kontoret er omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer.

 • Advoco Advokatpartnerselskabs honorar er som udgangspunkt baseret på, hvor meget tid der er brugt på sagen, men følgende øvrige faktorer kan også have betydning ved honorarfastsættelsen: Opgavens størrelse og kompleksitet, det opnåede resultat, ansvaret forbundet med løsning af opgaven, sagens værdi, og omfanget af påkrævet specialviden.

  Kontorets timepriser afhænger af den konkrete opgave og oplyses inden vi påbegynder arbejdet. Kørsel afregnes til halv timesats med tillæg af statens takst for kørsel, der i 2021 udgør 3,44 kr. + moms pr. kørt kilometer.

  Alle sager afregnes som udgangspunkt månedsvist og ved sagens afslutning. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato.

  Advoco Advokatpartnerselskab beder som udgangspunkt altid om indbetaling af depositum til dækning af udlæg og andre omkostninger. For nye klienter beder Advoco Advokatpartnerselskab også om forudbetaling af det anslåede honorar, inden opgaven udføres.

  Ved forsinket betaling tillægges det udestående beløb 2 % i rente pr. påbegyndt måned.

 • Klientmidler der betros Advoco Advokatpartnerselskab håndteres i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og indsættes på Advoco Advokatpartnerselskabs klientkonto i Ringkøbing Landbobank, reg. nr. 7670, kontonr. 0002308620

  Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

  Indeståender på ovenstående klientkonti er omfattet af det generelle loft på 100.000,00 EURO som er fastsat i lov om en indskyder- og investorgarantiordning for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud. Dækningsloftet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter kundens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på hver enkelt advokats samleklientkonto.

  Advokater hos Advoco Advokatpartnerselskab påtager sig intet ansvar for en klients tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

 • Ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til det arbejde og materiale, som Advoco Advokatpartnerselskab frembringer tilhører som udgangspunkt Advoco Advokatpartnerselskab, medmindre andet er aftalt med klienten.

 • Advoco Advokatpartnerselskab er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler og rådgiver derfor alene om dansk ret. Advoco Advokatpartnerselskabs rådgivning er målrettet til den konkrete opgave og må ikke uden udtrykkeligt samtykke anvendes til andet formål.

  Advoco Advokatpartnerselskabs ansvar pr. opgave er begrænset til kr. 5.000.000. Advoco Advokatpartnerselskabs ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte eller konsekvensøkonomiske tab.

  Samtlige advokater hos Advoco Advokatpartnerselskab er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet igennem Dahlberg Assurance Agentur A/S, Nyhavn 43B, 1, 1051 København K, telefon: 33 70 44 50, e-mail: agentur@dahlberg.dk hos Loyds London under certifikat nr. 310-016055 (ansvarsforsikring) og certifikat nr.  306-016054 (garantiforsikring). Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advoco Advokatpartnerselskab, herunder af  advokaterne Morten Løw og Frederik Asboe, uanset hvor advokatvirksomheden udøves, med op til 5.000.000 kr. pr. skade, dog maksimum 5.000.000 kr. pr. år.

 • Eventuelle klager over Advoco Advokatpartnerselskabs salær eller adfærd skal rettes til den ansvarlige advokat. Kan der ikke opnås enighed herved, kan klage indgives til Advokatnævnet. Advokatnævnets kontaktoplysninger er følgende:

  Advokatnævnets sekretariat
  Kronprinsessegade 28
  1306 København K
  Telefon 33 96 97 98
  E-mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

  Yderligere informationer om Advokatnævnet og indgivelse af klager findes på Advokatsamfundets hjemmeside her: http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

 • Enhver tvist mellem en klient og Advoco Advokatpartnerselskab skal løses efter dansk ret ved de danske domstole.

1. januar 2021
Advoco Advokatpartnerselskab